วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

คำถาม
1.ระบบสารสนเทศคืออะไรและระบบสารสนเทศมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง
- ระบบสารสนเทศ ( Information System ) เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสำพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวมบันทึก ประมวลและแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างทางเลือกในการแข่งขันและเพิ่มคุณภาพชีวิต


2.ข้อมูลกับสารสนเทศและสารสนเทศกับความรู้แตกต่างกันอย่างไรจงอธิบาย
- ข้อมูลกับสารสนเทศแตกต่างกันตรงที่ข้อมูลคือข้อเท็จจริงต่างๆที่อาจอยู่ในรูปแบบตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือเสียงก็ได้แต่สารสเทศเป็นสิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนตัดสินใจและคาดการอนาคตได้ซึ่งอาจอยู่€ในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ
- สารสนเทศกับความรู้แตกต่างกันตรงที่คือการรับรู้และเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้


3.ส่วนประกอบของระบบสาระสนเทศทั่วๆไปมีอะไรบ้าง
- การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อการประมวลผล ( Input )
- การประมวลผล ( Processing )เป็นการนำทรัพยากรที่ได้นำเข้าสู่ระบบมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนควบคุมและดำเนินงานต่างๆ
- ผลลัพธ์ ( Output ) เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลผลโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือรายงานสารสนเทศ


4.ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( CBIS ) คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( Computer Based Information Systems : CBIS ) คือการพัฒนาและประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาใช้ควบคู่กับสารสนเทศกลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันประกอบด้วย6ส่วนต่อไปนี้
- ซอร์ฟแวร์ ( Software )
- ฮาร์ดแวร์ ( Hardware )
- ข้อมูล ( Data )
- การสื่อสารและเครือข่าย ( Telecommunication )
- กระบวนการทำงาน ( Procedure )
- บุคลากร ( People )5.จงยกตัวอย่างระบบใดๆมา 1 ระบบพร้อมทั้งจำแนกส่วนประกอบและเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: